REGULAMIN KONKURSU „Darmowy kurs językowy od DeRu”   

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu , jest szkoła DeRu Centrum Językowe (zwany dalej „Organizatorem”) 

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/DeRu(zwanej dalej “Fanpage”) 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora. 

 2. Warunkiem wzięcia udziału jest: 

 1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, 

 2. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage 

 3. Udostępnienie postu konkursowego.

 4. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, na publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości przez Aplikację.

 5. Napisanie komentarza - Dlaczego uważasz, że nauka języków obcych jest fajna? 

 6. Polecenie szkoły językowej znajomym

 1. Konkurs trwa od dnia 5 października godz. 11:00 do 11 października godzina 20:00

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej

§ 3. NAGRODA 

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest Kurs językowy - jeden semestr w szkole DeRu 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma numer - przypisany do jego konta. 11 października o godzinie 20:05 na stronie FB DeRu online zostanie wylosowany numerek, który otrzyma darmowy kurs - na jeden semestr  

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.